Cód Iompair - Scoil DF 2016

Go to content

Main menu:

Cód Iompair

Polasaithe

Cód Iompair Scoil na gCeithre Maol

Réamhrá
Cuireadh an polasaí seo le céile ag an bhfoireann teagaisc, i líne leis na treoirlínte ón Bord Naisiúnta Leasa Oideachais darb theidil Cód Iompair a Fhorbairt (2008).
Is Gaelscoil i Scoil na gCeithre Maol atá ar intinn aici dea-atmaisféar a chruthú agus a chaomhnú agus forbhairt oideachasiúl, soisialta, pearsanta, fisiciúil agus cultúrtha na bpáistí atá faoina gcúram a chothú.

Aidhmeannna
• Go mbeadh an scoil ag feidhmiú go hórdiúil is go harmóineach.
• Chun an timpeallacht foghlama a fheabhsú ionas go mbeadh na páistí abalta dul chun cinn a dhéanamh i ngach gné den fhéin-fhorbairt.
• Chun atmaisféar a chruthú ina bhfuil meas, fulaingt agus machnamh ag páistí ar dhaoine eile.
• Chun iompar dearfach agus féinsmacht a spreagadh i ngach páiste agus difríochtaí idir páistí a aithint agus freastal ar na difríochtaí sin.
• Chun sláinte agus leas baill an chomhphobail scoile a chinntiú.
• Chun cabhrú le tuismitheoirí agus daltaí chun nósanna imeachta an chóid iompar a thuiscint agus comhoibriú leo leis an bpolasaí a chur i bhfeidhm.
• Chun a cinntiú go bhfuil córas na rialacha luachanna saothair agus smacht bheannaí curtha i bhfeidhm go féarálta agus go seasmhach.
Iompair Taobh Amuigh den Rang
• Is í an Ghaeilge príomh theanga na scoile agus ní mór í a labhairt ar an gclós gach lá.
• Ní mór cloí le hordaithe agus treoracha an mhúinteora.
• Níl sé inghlachtha a bheith ag bagairt páistí nó ag tabhairt leas-ainmneacha orthu. Ní ghlactar lé bulaíocht riamh sa scoil idir bulaíocht fisiciúil, siceolaíochta nó mothúchánach. Pléitear le nósananna imeachtaí gearáin i gcomhair cur i Leith/ bhulaíochta sa pholasaí frithbhulaíochta.
• Ar laethanta fliucha ní mór do pháistí fanacht sna seomraí ranga.
• Ní mór do gach páiste teacht ar scoil go rialta agus go poncúil gach lá agus ní mór nóta leithscéala a bheith ón dtuismitheoir/caomhnóir má tá siad déanach.
• Ní mór fanacht ar thalamh na scoile le linn an lá scoile ach amháin turasanna faoi fheitheoireacht na múinteoirí.
• Ní cheadtaítear uirlisí dáinséaracha a thabhairt ar scoil go bhféadfadh daoine eile nó tú-féin a chur i mbaol ar scoil.
• Na cuir isteach ar pháistí eile ar an gclós. Má chuireann páiste eile isteach ort abair leo é a stopadh agus ma leanann sé ar aghaidh, inis don mhúinteoir ar dhualgais clóis faoi.
• Ní ghlactar le himirt garbh, bulaíocht, drochtheanga, droch iompar, droch gheaitsíocht agus nithe pearsanta a rá a ghortaíonn daoine.
• Seasann tú go ciúin socar i line díreach nuair a bhuailtear an clog.

Iompar sa Seomra Ranga
Rialacha an Ranga
Ag tús na scoilbhliana acadúil cuirfidh an múinteoir ranga liosta de riaileacha ranga le chéile bunaithe ar phríomhrialacha na scoile. Beidh na rialacha seo ar thaispeántas sa seomra ranga.
• Is í Gaeilge príomh theanga na scoile agus ní mór í a usáid ar scoil sa seomra ranga, sa chlós súgartha agus nuair atá tú ag glacadh páirt ar son na scoile.
•Ní mór do pháistí na leabhair scoile agus ábhair scoile a bheith acu.
• Ní mór do pháistí a bheith ag obair ar a ndícheall agus tascanna scríofa a bheith curtha i láthair go néata.
• Ní mór do pháistí meas a bheith acu ar a gcomh-dhaltaí agus treoracha an mhúinteora a leanúint.
• Ní glacfar l’aon droch-iompar toisc go gcuireann sé isteach ar dhul chun cinn oideachasiúil an ranga.
• Ní mór nóta a bheith agat i gcás go raibh tú as láthair, déanach nó ag iarraidh an scoil a fhágáil roimh 1:30 (naionáin) 2.30 i.n.
• Ní mór meas agus cineáltas a thaispeáint do bhaill foirne, do pháistí eile, do thuismitheoirí agus cuairteoirí eile. Ní ghlactar le hais-freagraí riamh.
• Is briseadh an mhór den chód smachta é iompar atá bagrach nó foréigeanach i leith baill foirne nó páistí eile agus ní ghlacfar leis.

Timpeallacht
• Ní mór do gach páiste a bheith comhoibreach agus dícheallach chun na seomraí ranga agus talamh na scoile a choinneáil glan.
• Ní mór meas a thaispeáint ar fhearas, trealamh agus troscán scoile.
• Ní mór meas a thaispeáint d’earraí páistí eile agus aire mhaith a thabhairt d’ár leabhair scoile freisin.

Éide Scoile agus Cur i láthair

• Ní mór do dhaltaí an éide scoile oifigiúil a chaitheamh nuair a bhíonn siad ar scoil nó ag glacadh páirt ar son na scoile.
• Ní cheadaítear caipíní, seaicéidí nó éadaí taobh amuigh a chaitheamh sna seomraí ranga gan cead.
• An t-aon bhall seoide atá ceadaithe sa scoil ná uaireadóir rosta agus peire singil d’fháinní cluaise stodaithe.
• Ní mór seodra a bhaint do ghníomhaíochtaí corpoideachais nuair a thoileann an múinteoir é.
• Ba chóir éadaí scoile agus cultacha reatha caite ar scoil a bheith glan, néata & crot maith orthu.
• Tá cosc ar smidiú.
• Iarrtar ar pháistí meas a bheith acu ar mhaoin/ earraí scoile agus ba chóir dóibh íoc as aon damáiste a dhéanann siad air.
• Ní cóir maoin pearsanta a fhágáil ar scoil.
• Ní cheadaítear fóin póca ar scoil.
• Ba chóir ainmneacha na bpáistí a bheith marcáilte a mharcáil ar earraí pearsanta ar fad.
• Ba chóir timpeallacht na scoile a choimeád saor ó bhrúscar.

Luachanna saothair & aitheantas ar dhea-iompair
Ta sé mar sprioc ar an gcód féin smacht an pháiste a chothú trí dea-iompar a spreagadh. Aithníonn sé an ceart ata ag páistí a bheith sábháilteach ina dtimpeallacht foghlama. Tuigeann na múinteoirí an tabhacht a bhaineann le strátéis smachta atá dearfach agus an gá atá ann díriú isteach ar iompar dearfach na bpáistí ar an gclós agus luach saothair a thabhairt dóibh nuair a bhíonn siad go maith. Is féidir na straitéisí seo a úsáid.
• Focal dearfach i gcluas an pháiste.
• Moladh os comhair ranga nó grúpa.  
• Cúntas scríofa i ndialann obair bhaile nó cóipleabhair an pháiste.  
• Straitéis spreagadh i.e.réaltaí, greamóga, teastais, boinn etc.  
• Cuairt ar bhall foirne eilé nó ar an bPríomhoide go bhfaigheadh sé/sí moladh.  
• An dea-iompar a chur i luí ar thuismitheoirí.  
• Teastais dea-iompair  
• Stampairí nó sticéirí.
• Dearbháin oíche shaor ó obair bhaile.
• Am órga a thabhairt mar luach saothair.  
• Tabharfar aitheantas do na páistí is fearr ó thaobh na Gaeilge a labhairt trí mholadh ó bhéal, ticéidí/cártaí aitheantas a thabhairt dóibh, Gaelgeoirí na Seachtaine/ Gaeilgeoir na Míosa.

Stráitéisí Uile-Scoile mar fhreagra ar iompar mhíoiriúnach
• Córas luath-rabhaidh a chur i bhfeidhm le comhartha soiléir go mbeidh smachtbheanna i gceist má leanann sé ar aghaidh. Tugann é sin deis don pháiste an iompar a athrú.
• Ní mór do mhúinteoirí taifead scríofa a choimeád ar dhrochiompar dáiríre maraon le taifead ar athraithe dearfacha a thagann ar iompar páiste atá deacrachtaí iompair faoi/fúithí.
Samplaí Drochiompar (Níl gach rud ann)
• Ag cur isteach ar obair ranga
• Ag rith i bhfoirgneamh na scoile
• Ag fágáil an suíocháin gan cead le linn na sosanna
• Ag fágáil bhrúscair timpeall na scoile
• A bheith drochbhéasach nó drochmhúinte
• Obair-bhaile neamhdéanta/neamhchríochnaithe gan cúis
• Imirt gharbh
• Ag scríobh agus ag scaipeadh nótaí

Drochiompar Níos Dáirire
• Iompar a chuireann isteach go seasmhach le múinteoireacht agus foghlaim
• Iompar atá nimhneach (bulaíocht, cur isteach leanunach, idirdhealú agus ansmacht, san áireamh).
• Ag goid, loitiméireacht
• Ag úsáid drochtheanga i dtreo pháiste eile nó baill foirne
• Ag diúltiu treoracha foirne a leanúint
• Buile/ ionsaí fisiciúil a dheanamh ar pháiste eile
• Úsáid fóin poca i rith an lae

Smachtbhannaí
Is nósanna imeachta smachta grádaithe iad seo a leantar má bhristear na riaileacha.
• Réasúnaíocht.  
• Tasc a dhéanamh arís mura bhfuil se sásúil.  
• Ceartú agus comhairle a thabhairt ar chonas an iompar a fheabhsú.  
• Iad a scarúint go sealadach ó chairde sa seomra ranga.  
• Caillteanas Pribhléidí bheaga e.g Am órga.
• Iad a chur amach go rang eile má leanann siad ag cur isteach ar dhul chun cinn an ranga.
• Nóta a chur sa dialann obair bhaile nó nóta rúnda a chur abhaile nó glaoch abhaile.  
• Geibhinn/Detention Ag fanacht isigh ag am lón chun obair breise a dhéanamh.  
• An fón a bhaint den pháiste & é a choimead sa scoil go dtí go bhfuil an tuiste ar fáil é a bhailiú
Obair Bhaile sa bhreis/deireadh seachtaine.  
Leanfaidh an Bord Bainistíochta na Nósanna Imeachta fionraíochta de réir mar atá siad leagtha amach i gcaibidil 10 agus 11 ar Cód Iompair a Fhorbairt: Treoirlinte do Scoileanna.
Coiméadfaimid Taifead agus Tuairiscí

Code of Behaviour Scoil na gCeithre Maol

Introduction
This policy was put together by the teaching staff of Gaelscoil na gCeithre Maol in accordance with The National Educational Welfare Board guidelines for schools on developing a Code of Behaviour (2008).
Scoil na gCeithre Maol is a Gaelschool, in which we aim to create and maintain a happy atmosphere and nurture the educational, social, personal, physical and cultural development of the children in our care.
This aim can be best implemented through co-operation between the B.O.M., school, staff and the pupils.

The aims of this Behaviour Code are:
•To allow the school to function in an orderly and harmonious way.
• To enhance the learning environment where children can make progress in all aspects of their development.
• To create an atmosphere of respect, tolerance and consideration for others.
• To promote positive behaviour and self-discipline, recognising the differences between children and the need to accommodate these differences.
• To ensure the safety and well-being of all members of the school community.
• To assist parents and pupils in understanding the systems and procedures that form part of the Code of Behaviour and to seek their co-operation in the application of these procedures.
• To ensure that the system of rules, rewards, and sanctions are implemented in a fair and consistent manner.

Behaviour Out of Class:
• Irish is the first language of the school and must be spoken at all times on the yard.
• Any instructions or directions given by the supervising teacher are to be complied with.
• Any form of threatening behaviour is unacceptable. All forms of bullying are completely unacceptable. This includes physical, psychological or emotional forms of bullying. Procedures for dealing with allegations of bullying are dealt with in our anti-bullying policy.
• On wet days all pupils are to remain in their classrooms, sitting, reading, colouring etc. No running is allowed.
• Each child is expected to attend school on a regular basis, be punctual and provide a note explaining cases of absenteeism or tardiness.
• Children must remain within the school grounds during school hours, except in the case of school outings under the supervision of the class teacher.
• Do not bring any item or object to school that could be a source of physical danger to yourself or others.
• Do not annoy any other child during playtime. If another child annoys you tell him / her to stop. If she / he will not stop, tell the teacher who is on duty in the yard.
• Rough play, bullying, bad language, rude gestures and hurtful personal remarks are not permitted.
• Stand quietly in a straight line when the bell rings.

Behaviour In Class:
Classroom Rules
At the beginning of each academic year, the class teacher will draft a list of class rules with the pupils, based closely on the main school rules. These rules are on display in classrooms.
• Gaeilge is the language of communication of the school. Always endeavour to use it in the classroom, play areas and when representing your school.
•Pupils must have all books and required materials.
• Pupils are expected to work to the best of their ability and to present written exercises neatly.
• Pupils are to show respect for their classmates and to follow their teacher’s instructions.
• Any behaviour that interferes with the rights of others, with the smooth running of the class and affects the work of the class will not be tolerated.
• A note is required by the class teacher when you have been absent, late or requesting to leave school before 1:30 (Infants) 2:30 p.m.
• Show respect and kindness towards staff, other pupils, parents and other visitors. Back answering a teacher is not acceptable.
• Aggressive, threatening or violent behaviour towards a member of staff or pupil is regarded as a most serious breach of discipline and will not be tolerated.

Environment:
• All pupils are expected to co-operate in keeping their rooms & school grounds a litter-free zone.
• Respect school property and furniture.
• Respect other children’s property as well as keeping your own school-books and copies in good order.

Uniform and Appearance
• Pupils are expected to wear the official school uniform at all times while at school or when representing the school.
• Caps, Jackets, coats, outdoor clothing is not allowed to be worn in the classroom without permission.
• The only jewellery permitted in the school is a wrist watch and a single pair of studded earrings.
• All jewellery must be removed for PE activities when requested by staff. Pupils are expected to wear the school tracksuit and suitable footwear for P.E.
• Uniforms and Tracksuits worn to school should be clean, neat and in good condition.
• No make-up allowed.

School and Personal Property

• Pupils are expected to respect all school property and will be expected to pay for any damages caused.
• Personal property should not be left in school.
• Mobile phones are not allowed in school.
• Children should have their names clearly marked on all personal items.
Pupils are expected to keep the school property litter free.

Rewards and acknowledgement of Good Behaviour

The code aims to develop self-discipline in every child by encouraging good behaviour. It recognises the right of pupils to feel secure in their learning environment. The teachers understand the need for a positive discipline strategy and focus on regularly scanning the class/yard for positive behaviour and reinforce reward when the pupils behave well. This reward/praise may be given by means of any one of the following:
• A gesture or quiet word of approval.
• A word of praise in front of a group or class.
• A positive comment in a pupil’s copy / book.
• Motivational strategies i.e. stars, stickers, certificates, medals, srl.
• A visit to another member of staff or Principal for commendation.
• Informing parent(s) of positive behaviour.
• Certificates for exemplary behaviour.
• Use of stampers or stickers.
• Homework off vouchers.
• Allocation of Golden Time as a reward for positive behaviour.
• Positive recognition is given to the children who make a big effort to speak Irish i.e Verbal praise.

Whole school Strategies for responding to inappropriate behaviour
• Use of an appropriate early warning system with clear indication that a sanction will follow. This allows time for the pupil to amend their behaviour.
• Teachers will keep a written record of all serious misbehaviour as well as a record of improvements in the behaviour of a disruptive pupil.
Examples of Minor Misdemeanours
• Interrupting class work
• Running in the school building
• Leaving seat without permission at break times
• Leaving litter around the school
• Being discourteous/unmannerly
• Not completing homework without good reason.
• Rough play
• Writing and passing notes
More serious misbehaving
• Behaviour that consistently interferes with teaching and learning
• Behaviour that is hurtful (including bullying, harassment, discrimination and victimisation)
• Stealing/damaging property
• Using abusive language towards another child or a member of staff.
• Refusal to follow staff instruction
• Assault/hitting another pupil
• Use of a mobile phone during the school day

Sanctions
The following are a graded series of procedures that may be used if these rules are breached:-
• Reasoning
• Repetition of a task if not done satisfactorily
•Reprimand (including advice on how to improve).
• Temporary separation from classmates or friends within the classroom – “time out”.
• Loss of smaller privileges e.g Golden Time
• Temporary separation from the class room if they insist on disrupting the class.
• A note will be put in their homework diary or a phone call home
• Staying in at break time (15 mins) to do extra work
• Confiscation of mobile phone brought in and used in school, for collection by parent.
• Extra Homework/ Weekend Homework.

The Board of Management will follow the procedures for suspension as outlined in Chapters 10 & 11 of Developing a Code of Behaviour: Guidelines for Schools, NEWB, 2008.

Records and reports
Records of investigation and decision-making should be kept. 
 
Back to content | Back to main menu