Scoil DF 2016

Go to content

Main menu:

Fáilte!!!

Bhogamar foirgneamh i Meán Fómhair 2018. Táimid suite i gcroílár Bhéal an Átha anois.

Mí na Nollag
Táimid gnóthach faoi láthair ag ullmhú don Nollaig!

Basár na Nollag: D'eagraigh Coiste na dTuistí Basár iontach sa scoil le déanaí. Bhí earraí fíor-álainn ar díol agus bhain chuile duine an-sult as an lá. Míle buíochas leis an gCoiste as ucht an méid oibre a rinne siad. D'ardaigh siad an-chuid airgid ar son na scoile.

Erasmus+: Mar chuid den tionscadal Erasmus+, tháinig múinteoirí ar cuairt chugainn ón Ungair, ón Phólainn, ón Phortaingéil agus ón Fhionlainn le déanaí. Thaitin ár scoil go mór leo.
I ndiaidh é seo, chuaigh Múinteoir Frances, Múinteoir Nóirín agus seisear dalta ar turas go dtí an tSlóivéin. Bhí siad an-ghnóthach ansin. Thug siad cuairt ar scoileanna, músaem, feirm ghaoithe agus d'fhoghlaim siad alán rudaí nua freisin.

Seirbhís Carúil: Beimid ag canadh ag ár Seirbhís Carúil i Séipéal Naomh Pádraig ar an Déardaoin 13ú Mí na Nollag ar a leathuair tar éis a cúig.

Comórtas Maisiúchán: Beidh comórtas againn chun maisiúcháin a dhéanamh as ábhair in-athchúrsáilte. Is é an 18ú Nollaig an spriocdáta don chomórtas.

Féasta na Nollag:
Beidh féasta beag i ngach seomra ranga agus ansin dúnfaidh an scoil ag 12pm ar an Aoine 21ú Nollaig. Osclóidh an scoil arís ar an 7ú Eanáir 2019.Nollaig Shona Daoibh Go Léir!!!

Ár Scoil

Is bunscoil í Gaelscoil na gCeithre Maol atá suite i gcroílár Bhéal an Átha, Co. Mhaigh Eo. Osclaíonn geataí na scoile ag 8.40am gach maidin agus tosaíonn an scoil ag 8.50am chun freastal ar thuismitheoirí a thosaíonn ag obair ar a 9 a chlog. Cosúil le gach bunscoil eile, múintear gach ábhar ó churaclam na bunscoile anseo mar shampla Gaeilge, Béarla, Matamaitic, Stair, Tíreolas, Eolaíocht, Corp Oideachas, Dráma, Ceol, Ealaín, Creideamh agus Oideachas Sóisialta Pearsanta agus Sláinte. Ach múintear iad trí mheán na Gaeilge agus is í an Ghaeilge príomhtheanga na scoile. Bíonn deis ag na daltaí páirt a ghlacadh in alán gníomhaí breise ar nós Ceachtanna Feadóg Stáin, Damhsa Gaelach, Damhsa ar an Sean-nós, Gleacaíocht, Snámh, Traenáil Peile, Cispheile agus Rugbaí srl. Anuas ar seo, bíonn Club Obair Bhaile ar siúl tar éis na scoile ó Luan go Déardaoin do pháistí ó Rang 1 ar aghaidh. Is Scoil Glas muid freisin. Tá cúrsaí timpeallachta curtha chun cinn in ár scoil. Táimid ag obair i dtreo ár 7ú mbrat glas faoi láthair! Anuas ar seo, táimid ag tosú amach ar an gClár Scoil Gníomach. Spreagann an clár seo na páistí a bheith níos gníomhaí níos minice. Faoi láthair, táimid ag obair i dtreo ár gcéad Brat Gníomhach.
Tá ár scoil páirteach i gCláracha iontacha Erasmus agus tá deis ag roinnt páistí sna hardranganna taisteal thar lear go tíortha eile san AE. Is éispéaras leithleach iontach é seo dóibh siúd.

Our School

Gaelscoil na gCeithre Maol is a primary school in Ballina, Co. Mayo. School gates open at 8.40 am every morning and school begins at 8.50am to accomodate parents who start working at 9 o'clock. As in other Primary schools, we teach every subject in the Primary School Curriculum, eg. Irish, English, Maths, History, Geography, Science, P.E., Drama, Music, Art, Religion and S.P.H.E. Subjects are taught through the medium of the Irish Language and Irish is the main language of communication in our school. Pupils also have the opportunity to participate in many extra activities such as Tin-whistle classes, Irish Dancing, Sean-nós dancing, Gymnastics, Swimming, Football and Rugby Training etc. Plus, we run an after school homework club from Mondays to Thursdays for children from 1st Class onwards. We are also a Green School. We promote good environmental practices. Currently we are working towards our 7th Green Flag! We are also starting out on the Active Schools Programme, which encourages children to be more active more often. We are now working towards our 1st Active Flag. The school is also involved in exciting Erasmus programmes and some children in the senior classes are getting opportunities to travel abroad to visit schools in other EU countries. This is a unique and wonderful experience for those students.

 
 
Back to content | Back to main menu