Sláinte agus Sábháilteacht - Scoil DF 2016

Go to content

Main menu:

Sláinte agus Sábháilteacht

Polasaithe

Polasaí Sláinte agus Sábháilteacht
Scoil na gCeithre Maol

Réasúnaíocht
Aithníonn Bord Bainistíochta Ghaelscoil na gCeithre Maol an tábhacht a bhaineann leis an reachtaíocht a cuireadh i bhfeidhm san Acht um Shlándáil, Sláinte agus Leas ag Obair 1989.
De réir an dlí, bíonn ar gach fhostóir, in éineacht lena chuid fostaithe, ráiteas Sláinte agus Sábháilteacht a ullmhú, a thaispeáineann go bhfuil Bord Bainistíochta scoile ag glacadh le cúram sábháilteachta agus sláinte na scoile (fostaithe agus daltaí), agus a leagann amach eagrúchán agus na hachmhainní atá ag teastáil chun caighdean áirithe a choimeád agus a athbhreithniú.
An aidhm atá againn i nGaelscoil na gCeithre Maol ná go mbeadh pobal na scoile ina iomlán sábháilte agus sláintiúil agus iad ag obair nó ag freastal ar an scoil.
Leagann an Ráiteas Slándála seo amach polasaí slándála Bhoird Bainistíochta, maraon le cuntas ar na bealaí ina gcuirfear an polasaí sin i gcríoch. Is é aidhm an Bhoird Bainistíochta gach dícheall a dhéanamh chun timpeallacht shlán, shlaintiúil a sholáthar dá fhostaithe agus dá dhaltaí uile, agus a dhualgais i leith gach ball den phobal lena mbíonn teagmháil aige a chomhlíonadh.
Déanann an Bord Bainistíochta plé ar chúrsaí sláinte & sábháilteachas go rialta.
Éilíonn an polasaí comhoibriú ó gach fostaí.

Eolas Ginearálta
Déanann an Bord Bainistíochta plé ar chúrsaí Sláinte & Sábháilteachas go rialta.
Tá gach duine ar an bhfoireann freagrach as sábháilteachais sa scoil agus caithfear an múinteoir ainmnithe (príomhoide) a chur ar an eolas faoí aon contúirtí.
Múintear Sláinte & Sábháilteachais tríd OSPS sa scoil.
Múintear “Fan Slán” sa scoil.
Maoirseacht ar na daltaí & iad ar scoil (8:40-2:40)
Cuirtear an Cód Smachta agus an Pholasaí Bulaíochta i bhfeidhm í gcónaí. Tugtar aird láithreach ar aon eachtra láithreach & coiméadtar tuairisc.
Cuirtear Treoirlínte  i leith Tús Áite do Pháístí bhfeidhm sa scoil.
Glantar an scoil gach lá.
Tá polasaíthe Lón Sláintiúil ag an scoil & cuirtear an bi mar lón sláintiúil.
Tá teastas sábháilteacht tine agan scoil & déantar druileanna ar a laghad uair sa tearma.
Bíonn príomhdhoras na scoile faoi ghlas í rith am theagaisc. Caithfidh gach cuairteoir é/í féin a chur in aithne donrúnaí sula dtagann siad isteach.

Aidhmeanna
 Tá sé i gceist leis an bpolasaí seo áit sábháilte a chothú don phobal scoile.  
 Tá se i gceist an pobal scoile a chosaint ó chontúirt fholaigh agus droch shláinte ar scoil.
 Tá sé mar aidhm, chómh fada is is féidir, cloí le h-aon reachtú ábharthach sláinte agus sábháilteacht , go háirithe sna critéir a leanas;
Ionad oibre shábháilte a sholáthar.
Bealaigh isteach & éalaithe sábháilte a bheith sa scoil  
 Áiseanna shábháilte

Ráiteas Sábháilteachta
Tá comhoibriú na bhfostaithe go léir ag teastáil don pholasaí seo. Déanfar athbhreithniú air go bliantúil nó níos minicí más gá, i gcomhthéacs taithí, athruithe i riachtanais reachtúil agus athruithe oibriúcháin. Déanfaidh oifigeach Sábháilteachta an Bhoird iniúchadh Sábháilteachta go bliantúil agus tabharfar tuairisc don fhoireann. Déanfar monatóireacht ar aon tuairiscí timpistí nó drochshláinte chun cinntiú go gcuirfear aon bheart sábháilteachta i bhfeidhm a ísleoidh na seansanna go dtarlóidh a leithéid arís.
Ba mhaith le Bord Bainistíochta Ghaelscoil na gCeithre Maol a chinntiú chomh fada is atá sé réasúnta agus practiciúil:
• Go mbeidh leagan amach, foráil agus cothabháil na scoile sábháilte agus nach mbeidh baol sláinte i gceist leo.  
•  Go mbeidh cead isteach & amach sábháilte as aon áit a mbíonn daoine ag obair iontu.
• Go bhfeidhmeoidh aon trealamh nó innill go sábháilte chomh fada agus is féidir
• Go ndéanfar pleanáil, eagrú, gníomhú agus cothabháil ar chórais oibre le go mbeidh said sábháilte agus nach gcothóidh said fadhb do shláinte.
• Go ndéanfar stiúradh agus feitheoireacht ar bhaill foirne chomh fada is atá sé reasúnta agus praicticiúil chun sláinte agus sábháilteacht na bhfostaithe a chinntiú.
•  Go gcuirfear éadaí cosanta nó a choibhéis ar fáil mar is gá chun sláinte agus sábháilteacht na bhfostaithe a chinntiú.
• Cloífear le haon phleananna éigeandála agus déanfar athbhreithniú orthu nuair is gá.   
• Déanfaidh an Bord Bainistíochta athbhreithniú rialta ar an Ráiteas seo mar is gá,
• Rachfar i gcomhairle le baill foirne maidir le Sláinte agus Sábháilteacht.
• Cuirfear modh ar fáil chun go dtoghfaidh na fostaithe ionadaí sabháilteachta.
Aithníonn Bord Bainistíochta Ghaelscoil na gCeithre Maol go síníonn a oibleagáid reachtúil faoin dlí go fostaithe, daltaí, aon duine atá ag déanamh gnó scoile dlisteanach agus don phobal.
Glacann Bord Bainistíochta Ghaelsoil Bheanntraí mar chúram air féin, a chinntiú go gcloífear le forálacha an Acht um Slándáil, Sláinte agus Leas ag obair 1989.


Rólanna agus dualgaisí

Tá foireann iomlán na scoile faoi stiúir an Bhord Bainistíochta freagrach as ucht an polasaí a chur i bhfeidhm. Cinnteoidh an príomhoide agus an ionadaí fóirne slándála/sábháilteachta go bhfuil gach ball den fhoireann ar an eolas faoin bpolasaí.
Freagrachtaí Fostaithe
Tá na rudaí a leanas mar fhreagracht ag gach fostaí agus iad ag obair:
• Aire réasúnta a thabhairt dá c(h)uidsábháilteachta, sláinte agus leasa féin, agus d’éinne eile a mbeadh tionchar ag a g(h)níomhaíochtaí nó neamhghníomhaíochta orthu agus é/í ag obair.
• Má tá sé/sí eolach faoi locht in innill, trealamh, áit oibre nó córas oibre, a dfhéadfadh sabháilteacht, sláinte nó leas a chuir i mbaol, é a chuir in iúl don Bhord Bainistíochta gan mhoill mhíréasúnta.
• Aon chosaint atá curtha ar fáil, trealamh agus aon fhearas oiriúnach a úsáid í gceart agus go cúramach.

Maoirseacht ar dhaltaí
Múinteoir as láthair (gan ionadaí ar fáil).
Déanfaidh an Príomhoide fógra roimh ré sa chaoi go mbeidh muinteoirí réidh le glacadh le breis páistí.
Caithfidh an múinteoir obair a réitiú don lá go mbeidh sé/sí as láthair.
Caithfidh na daltaí lón, málaí agus cótaí a thabhairt leo go dtí an rang nua.
Suíonn páiste ag áit sa seomra nua má tá ceann ar fáil dóibh. Eagraíonn na múinteoirí ranga troscán dóibh más g.
Glacann an múinteoir ranga nua leis na daltaí mar chuid dá rang féin, agus bíonn siad freagrach astu don lá.
Ag taisteal ón gclós/chuig an clós
Siúlann an múinteoir ranga leis na páistí go dtí an clós ag am lóin agus ag am dul abhaile.
Laethanta fliucha
Caithfidh na múinteoirí obair/cluichí srl. a réitiú do na páistí ar laethanta fliucha.
Déanfaidh an múinteoir/ na múinteoirí ar an róta clóis maoirseacht ar na ranganna ag siúl ó seomra go seomra.
Maoirseacht roimh/i ndiaidh Am scoile
Tosaíonn an scoil ag 8.50 gach lá. Ba chóir go mbeadh daltaí in am. Baileofar na páistí ón gclós.  Críochnaíonn Naíonáin ag 1.30. Críochnaíonn ranganna 1-6 ag 2.30i.n. Ní féidir leis an scoil freagracht a ghlacadh as daltaí i ndiaidh na hamantaí seo (ach amháin i gcás turasanna scoil nó gníomhaíochtaí scoile faoi stiúriú múinteoirí na scoile seo).
Cuairteoirí a thagann chun na scoile
Caithfidh dach duine a thagann chun na scoile labhairt leis an Rúnaí agus nó an Príomhoide ar dtús. Ní féidir le cuairteoir ar bith siúl tríd an scoil gan bualadh leis an Rúnaí agus/nó an Príomhoide ar dtús. Coinneofar príomh dorais na scoile dúnta an t-am ar fad.

Ag Riaradh Leighis do Pháistí

i. Ní dhéanann Múinteoir leigheas a riaradh ach amháin i gcás eisceachtúil.
ii. Má tá cás eisceachtúil i gceist m.sh. diabaetas srl, beidh ar na tuismitheoirí scríobh go dtí an Bord Bainistíochta ag iarraidh go mbeadh duine ar an bhfoireann sásta leigheas a riaradh/ feighlíocht a dhéanamh ar an bpáiste ag glacadh a chuid leighis féin/ teacht iad féin chun an leigheas a dhaileadh ar a pháiste féin.
iii. I ndiaidh an cás a phlé, is féidir leis an mBord udarás a thabhairt do bhall fóirne an leigheas a thabhairt/ feighlíocht a dhéanamh ar an bpáiste ag glacadh a chuid leighis féin/ cead a thabhairt do thuismitheoir teacht chun an leigheas a riaradh iad féin.
iv. Tá dualgas sa chás seo ar thuismitheoirí, traenáil oiriúnach a chuir ar fáil don bhall fóirne a bheidh i gceist.
v. Ní féidir le ball fóirne ar bith leigheas a thabhairt gan údarás sainiúil an Bhoird.
vi. Nuair atá leigheas á thabhairt ag ball fóirne, ba chóir é a thabhairt leis an aire céanna is a thabharfadh tuismitheoir dá bpáiste féin.
vii. Cuirfidh an Bord in iúil do chomhlacht árachais na scoile go bhfuil leigheas á dtabhairt do pháiste go fad téarmach.
viii. Lorgóidh an Bord Bainistíochta foirm indeimnithe ó thuismitheoirí an pháiste chun freagracht a ghlacadh má bhíonn deacrachtaí ann.
ix. I gcás go bhfuil diabeitís ar pháiste, is gá na treoracha thuas a leanúint. Cuireann tuismitheoirí an pháiste aon bhia/deoch ar fail. Caithfidh an múinteoir ranga a rá leis na tuismitheoirí má tá athrú sa lá scoile ar nós turas scoile nó ag fágáil suíomh na scoile ar chúis éigin.

Contúirtí
Ceapann an Bord Bainistíochta go bhfuil cumas baoil ag baint leis na guaiseacha a leanas agus ba mhaith linn aird gach éinne a dhíriú orthu.
• Urláir fliucha (tileanna, leithreas)
• Seoláin Shraoilleacha
• Ríomhairí
• Gilitín
• Citil Leictreach
• Aonaid & feistithe atá ag gobadh amach
• Seomraí stórais taobh amuigh agus taobh istigh le bheith coinnithe faoi ghlas i gconaí
• Bealach isteach/éalaithe sa charrchlós
• Dromchlaí sleamhna ar lá fuar
• Trealamh corp oideachais eile
Le riosca na gcontúirtí seo a mhaolú, caithfear cloí leis na nósanna imeachta sábháilteachta a leanas (Féach Freagrachtaí Fostaithe)


Tine
Tá sé mar pholasaí ag Bord Bainistíochta Ghaelscoil na gCeithre Maol
• Go gcinnteoidh an Bord Bainistíochta go bhfuil dóthain Múchtóirí tine, oiriúnach don suíomh ina bhfuil siad le n-úsáid ar fáil, go mbeadh said aitheanta agus seirbhís rialta déanta orthu ag Comhlacht cáilithe ainmnithe ag an mBord. (Firex Fire Protection, 096 71980)
• Beidh treoracha ag gach múchtóir tine maidir lena úsáid.
• Go gcinnteoidh an Príomhoide go ndéanfar Druil Tine ar a laghad uair amháin gach téarma
• Go mbeidh aon alaraim tine marcáilte go soiléir. (Freagracht ar Oifigeach Sabhailteachta an Bhoird).
• Go mbeadh fógraí doirse éalaithe agus bealaigh éalaithe sofheicthe ( oifigeach sláinte foirne)
• Go mbeidh gach doras, pasáiste agus bealach isteach saor ó bhac. Beifear in ann iad a oscailt ag aon am ón taobh istigh den fhoirgneamh. Beidh ar ghach múinteoir cinntiú go bhfuil an bealach éalaithe óna rang saor ó bhac.
• Go mbeidh Ionad Tionóil roghnaithe taobh amuigh den fhoirgneamh agus ar eolas ag gach ball foirne agus na páistí. (Línte sa chlós)
•  Go mbeidh na fógraí éalaithe marcáilte go soiléir
• Go bhfágfar trealamh leictreach díphlugáilte nuair nach bhfuil siad in úsáid thar thréimhsí fhada agus nuair a bhíonn an foirgneamh folamh. (Tá gach múinteoir freagrach as a rang féin & tá an Rúnaí agus an Príomhoide freagrach as a n-oifigí féin.
• Go mbeidh an Príomhoide freagrach as druileanna tine agus modhanna imeachta aslonnaithe.
Tá an príomhoide freagrach as sabháilteacht dóiteáin. Eagraíonn sí Druil Tine ar a laghad uair gach téarma, Cinntíonn go bhfuil an Córas Alaraim Dóiteáin agus na Múchtóirí Tine ag obair i gceart & Coinníonn sé/sí cuntas de Dhruileanna Tine.
Eagrúchán do Dhruil Tine
Pointe Tionóil: Sa chlós lasmuigh don scoil
Foláireamh Druil Tine: Nuair a bhuaileann an cloigín tine, ba chóir go mbeadh ciúnas sa rang nó cibé áit ina bhfuil tú.

Aslonnú:

Tá an múinteoir ranga i bhfeighil go hiomlán ar a rang féin. Fágann gach rang an seomra ranga i gciúnas iomlán. Is é/í an múinteoir an duine deireanach a fhágann an rang, ag cinntiú go bhfuil na doirse go dúnta.
Múinteoirí tacaíochta. Beidh orthu cinntiú go bhfuil aon pháiste atá leo tugtha ar ais go dtí a rang taobh amuigh agus go bhfuil ranganna ag bogadh go réidh. Beidh orthu cinntiú go bhfuil aon dóirse ar an mbealach dúnta.
Cúntóirí Riachtanais Speisialta: Fanann siad leis an rang ina bhfuil said ag obair agus dúnann siad dóirse má tá siad fágtha ar oscailt ar an mbealach amach.
Tionól: Nuair a thagann na páistí go dtí Ionad an Tionóil, ba chóir dóibh teacht le chéile, rang ar rang i líne díreach, ag an bhfógra cuí ar an gclaí Glaonn an múinteoir an rolla ansin agus tugann sé/sí an t-eolas don Phríomhoide. Má tá páiste in easnamh, fágfaidh a m(h)úinteoir ranga a rang faoi chúram mhúinteora eile fad is atá sé/sí ag lorg an pháiste.

Fearas Leictreach

Is é polasaí an Bhoird Bainistíochta nach n- úsáidfidh ach daoine inniúla agus daoine údaraithe aon inneallra, trealamh cistine nó fearas leictreach.
Sula n-úsáidfear aon ghléas ba chóir don úsáideoir cinntiú go bhfuil:
• Aon chosaint sábháilteachta a bhíonn mar ghnáth chuid d’aon ghléas ag obair
• Go n’úsáidfidh gach duine aon fearas go cúramach

Ceimicí
Is é polasaí an Bhoird Bhainistíochta go gcoinneofar aon cheimicí m.sh. tonóir don inneall cóipeála, glantach srl in árthaigh so-aitheanta, le treoracha úsáide agus réamhchúraim orthu. Coinneofar iad faoi ghlas agus cuirfear cosaint ar fáil chun iad a úsáid. (Rúnaí/Glantóír/Príomhoide mar a oireann)

Leas
Chun leas leantach na bpáistí a chinntiú, tá leithris ar fáil. Tá seomra foirne curtha ar fáil, taobh amuigh den limistéar oibre, áit ar féidir briseadh caifé nó lón a thógáil.
Caithfidh an fhoireann comhoibriú chun caighdeán ard sláinteachais a choinneáil san áit seo. Caithfidh dóthain saoráidí diúscairt dramhaíola a bheith ar fáil. Caithfear soláthar cuí d’uisce te agus fuar, tuáillí gallúnach agus diúscairt sláintíoch a bheith ar fáil.

Cuirfear i gcuimhne do bhaill foirne agus do dhaltaí
Má tá duine faoi mhaoirsiú dochtúra nó ar leigheas a ordaíodh, agus go bhfuil teastas acu chun filleadh ar an obair, ba chóir dóibh an scoil a chuir ar an eolas faoi fhoiarmhairtí ar bith atá ar eolas acu nó aon mhíchumas fhisiciúil shealadach a d’fhéadfadh cuir isteach ar a gcuid oibre agus a chothódh baol dóibh féin nó dá gcomhoibrithe. Eagróidh an scoil go ndéanfaidh an duine seo tascanna oiriúnacha idir an dá linn.
Is é polasaí Bord Bainistíochta Ghaelscoil na gCeithre Maol go bhfuil cosc iomlán ar chaitheamh tobac chun guais chaitheamh fulangach tobac a sheachaint do bhaill foirne agus do dhaltaí.

Galair Ionfhabhtaíocha

Is é polasaí Bord Bainistíochta  Ghaelscoil na gCeithre Maol go gcuirfear galair ionfhabhtaíocha in iúl do na húdaráis chuí, agus go leanfar na céimeanna cuí chun sábháilteacht na foirne agus na ndaltaí a chinntiú ó ghalar. Déanfaidh an Bord Bainistíochta gach iarracht an baol a íoslaghdú tré cloí leis na prionsabail mhaithe a bhaineann le glaineacht, sláinteachas agus díghalrú, agus cuirtear lámhainní aon uaire ar fáil le húsáid d’aon fhorchur garchabhrach, tascanna glantacháin srl. Cuirfear dóthain uisce, gallúnach agus saoráid ar fáil i gcónaí, chun fáil réidh le dramhaíl go sábháilte.
Garchabhair:


Garchabhair
Cuirfear fógraí san oifig ag sonrú
• Suíomh na mboscaí garchabhrach
• Uimhreacha gutháin do dhochtúir áitiúil, gardaí,
• Coinnítear Fillteán Tuairiscí ar Thimpistí in seomra Naíonra Mhóra chun aon timpistí nó eachtraí a chlárú ann.
Cinnteoidh an Oifigeach Sábhailteacht go mbeidh Bosca Garchabhrach a bhfuil cothabháil cheart déanta air, sa scoil agus ar fáil do bhaill foirne ag aon am leis na rudaí seo a leanas ann:
• Bindealáin rolláin bhig
• Bindealáin rolláin mhóir
• Siosúr
• Maipíní uige
• Bindealáin triantánacha
• Téip hiopailléirgineach
• Greimlín uisce dhíonach
• Ciarsúir antaiseipteacha
• Lámhainní máinliachta
• Pacáiste oighir meandrach
• Éadach le cuir timpeall ar phacáiste oighir
• Uachtar gréine
Glanfaidh foireann na scoile gortú le uisce and cuirfear plastar ar. Má ghortaíonn páiste a cheann cuirfear glaoch abhaile and líonfear tuairisc faoi. Ní chuirfear aon uachtar nú leigheas ar gortú. Más gá cuirfear fios ar tuismitheoir chun é a dhéanamh. Caithfear lámhainní indiúscartha a úsáid i gcónaí nuair a bhíonn garchabhair á riaradh.

Bealach isteach chuig na scoile
Beidh ar éinne atá ag iarraidh teacht isteach sa scoil iad féin a chur in aithne don Phríomhoide nó don Rúnaí sula dtagann siad isteach.

Ag Bailiú Páistí
Ar mhaithe le sábháilteacht a chinntiú, beidh ar thuismitheoirí/ chaomhnóirí/ chúramóirí géilleadh d’aon fhógraí ar shuíomh na scoile.
Moltar do thiománaithe tiomáint go mall taobh amuigh den scoil nuair a bhíonn siad ag bailiú páistí.
Moltar do dhaoine atá páirceáilte taobh amuigh de shuíomh na scoile dul in
éineacht lena bpáistí agus iad ag dul chuig an scoil agus ag teacht ó áitreabh na scoile
Má thagann tinneas ar pháiste i rith an lae, beidh ar thuismitheoir/caomhnóir insint don mhúinteoir ranga nuair a bhailítear iad.
Níl cead ag páiste siúl nó rothaíocht abhaile leo féin riamh i rith am scoile. Beidh ar thuismitheoir/chaomhnóir nó duine eile ainmnithe iad a bhailiú.

Rialacha Ranga agus Inmheánacha
1) Lean aon treoracha a thugann múinteoirí agus/nó an Príomhoide i gcónaí.
2) Suigh ar chathaoireacha i gceart, leis na ceithre chos ar an urlár.
3) Málaí scoile faoi na boird, stóráilte go néata
4) Coinnigh siúlbhealaigh glan sna seomraí ranga.
5) Croch cótaí, seaicéid, málaí spóirt srl ar na crochadáin curtha ar fáil.
6) Níl cead siosúir, uirlisí mata srl a úsáid (nó a bheith ag dalta) i rith an dá am sosa, fad is a bhíonn daltaí istigh sa rang/scoil.
7) Caithfear aon fhearas ranga nó corp oideachais a úsáid de réir threoracha an mhúinteora
8) Ná dún doras go garbh/láidir- bí aireach faoi dhaoine eile.
9) Siúil i gcónaí is tú ag bogadh thart sa scoil, ná rith riamh.
10) Siúil ar thaobh na láimhe clé sna pasáistí. (bíag faire amach is tú ag dul thart- ná bí ag féachaint taobh thiar díot is tú ag siúl).
11) Bí aireach faoi do shábháilteacht agus sábháilteacht daoine eile i gcónaí- daltaí níos óige agus níos lú ach go háirithe.

Rialacha Clóis

1) Imir go sábháilte – níl cead súgradh go garbh nó “cur i gceill bheith ag troid”.
2) Fan sa limistéar ainmnithe sa chlós.
3) Ná téigh isteach sa scoil gan chead .
4) Inis aon fhadhbanna/eachtraí do na múinteoirí ata ag feighlíocht ar an gclós.
5) Ná dean luascadh ar aon troscáin clóis – binse, seastán cispheile

Rinne an Bord athbhreithniú ar an bpolasaí seo i Mí Márta 2016 agus ghlac an Bord leis an dreacht seo i Mí Aibreán 2016. Beidh athbhreithniú ar an bpolasaí seo i 2017 nó mar is gá.


Health and Safety Policy

Rationale

The Board of Management of Scoil na gCeithre Maol recognises the importance the 1989 Safety, Health and Welfare Act.
Under this legislation it is a legal requirement for every employer, together with employees, to prepare a Health and Safety Statement. It represents the Board of Management’s commitment to safety and health, and specifies the manner, organisation and resources necessary for maintaining and reviewing standards.
In Gaelscoil na gCeithre Maol, we aim to provide a safe and healthy environment for all who work in or attend the school.
The Health & Safety statement outlines our health & safety policy as well as an account of the strategies used to implement it. It is the aim of the Board of Management to do their bets to ensure that they provide a safe and healthy environment to its employees, students and the wider school community.

General Information
The Board of Management will regularly review Health & safety issues.
All teachers/staff are expected to alert the designated teacher principal) to any dangers that they notice.
Curriculum for all classes, especially Social, Personal & Health Education, provides ongoing opportunities for the teachers to promote pupils’ awareness of their personal safety.
The “Stay Safe programme” is specifically aimed at promoting pupils’ awareness of their and others’ personal safety.
Supervision arrangements are in place for children once they arrive on the school premises (8:40 – 2:40).
The school’s Discipline and Bullying policies are consistently implemented and all incidences speedily dealt with and recorded.
The Child First Protection Guidelines are implemented in our school.
The school is cleaned daily.
The school has a Health promotion policy which includes a healthy lunch requirements.
The school has an up-to-date fire safety certificate & has regular fire drills.
The main door is locked during teaching hours. Every visitor must presen themselves to the school secretary before gaining entry.

Aims

 To create a safe workplace for the school community
 To protect school community potential accidents and ill health in school/work. t aims, so far as is reasonably practicable, to comply with all relevant health and safety legislation, to include the following areas:
Provision of a safe workplace  
Safe access and regress routes  
Safe equipment

Safety Statement
This policy requires the co-operation of all employees. It shall be reviewed annually or more frequently if necessary, in the light of experience, changes in legal requirements and operational changes. A safety audit shall be carried out annually by the Board of Management Safety Officer and staff Safety officer and a report made to staff. All records of accidents and ill- health will be monitored in order to ensure that any safety measures required can be put in place to minimise the recurrence of such accidents and ill-health.
The Board of Management of Gaelscoil na gCeithre Moal wishes to ensure that as far as is reasonably practical:
• The design, provision and maintenance of all places in the school shall be safe and without risk to health.
• There shall be safe access to and from places of work.
• Plant and Machinery may be operated safely in so far as is possible.
• Work systems shall be planned, organised, performed and maintained so as to be safe and without risk to health.
• Staff shall be instructed and supervised in so far as is reasonably possible so as to ensure the health and safety at work of its employees.
• Protective clothing or equivalent shall be provided as is necessary to ensure the safety and health at work of its employees.
• Plans for emergencies shall be complied with and revised as necessary.
• This statement will be revised by the Board of Management when necessary.
• Employees shall be consulted on matters of health and safety.
• Provisions shall be made for the election by the employees of a safety representative.
The Board of Management of Gaelscoil na gCeithre Maol recognises that its statutory obligations under legislation extends to employees, students, to any person legitimately conducting school business, and to the public.
The Board of Management of Gaelscoil na gCeithre Maol undertakes to ensure that the provisions of the Safety, Health and Welfare at Work Act 1989 are adhered to.

Roles and Responsibilities

The entire school staff is responsible, along with the Board of Management, for ensuring this policy is implemented. The principal and staff are responsible for ensuring all staff members understand the policy entirely.

Duties of Employees
It is the duty of every employee while at work
• To take reasonable care for his/her own person & anyone else who may be affected by his/her acts or omissions while at work.
• To report to the Board of Management without unreasonable delay, any defects in plant, equipment, place or work, or system of work, which might endanger safety, health or welfare of which he/she becomes aware.
• To use safely suitable all appliances & equipment.

Supervision of pupils

Absent teacher (no substitute available)
The principal will notify the staff of the teacher’s absence to prepare them to receive extra pupils.
The class teacher must leave work prepared in advance when possible.
Pupils must bring lunches, bags, coats and work with them to the new classroom.
Pupils fill vacant seats in new classroom first of all.  The class teacher will organise extra furniture if necessary.
The teacher assumes full responsibility for the additional pupils for the time they are in her/his class.
Travelling to and from the Yard
Each class teacher escorts their class to the main door at each break time and at home time.
Wet Day Supervision
Class teachers are responsible for providing work/games etc. on wet days.
The teacher/s on yard duty rota will supervise the classes, walking from class to class.
Supervision of children Before/after school Hours
School begins at 8.50 every day. All pupils should be in on time.
Infants finish at 1.30. 1-6 classes’ finish at 2.30.The school cannot accept responsibility for the children after these times (except when involved in school tours or school activities under school supervision).
Visitors Coming to the School
Everyone (including parents) visiting, must meet the Secretary and/or Principal first. No person may walk through the school without meeting the Secretary and/or the Principal first. The main door of the school is to be kept closed at all times.

Administering Medicine to Pupils
i. Teachers may not administer medicine except in exceptional cases.
ii. In an exceptional case, eg. Diabetes, the parents must write to the Board of Management looking for permission to authorise a member of staff to administer medicine /supervise the self-administration of medicine by the pupil/ to come themselves to administer the medicine.
iii. The Board, having discussed the request, may authorise a staff member to administer medicine/ supervise the taking of medicine/permit the parent to come in to administer the medicine themselves.
iv. The parents must provide adequate training for a staff member to be comfortable in any such situation.
v. A teacher may not administer medication without the specific authorisation of the Board.
vi. When administering medicine to pupils teachers should do so as carefully as a caring parent would.
vii. The BoM will inform the school’s insurers accordingly if a child is going to taking medicine on an ongoing basis.
viii. The BoM will seek an indemnity form from the parents in respect of any liability that may arise regarding the administration of the medicine.
ix. Parents of pupils who are Diabetic are asked to follow the same procedure. The parents are responsible for supplying any food/drink required. The teacher must inform the parents of changes in daily routine necessitating leaving the school.

Hazards
The following hazards are considered by the Board of Management to be a source of potential danger and are brought to the attention of all concerned.
• Wet floors
• Trailing leads
• Computers
• Guillotine
• Projectors
• Electric kettles
• Protruding units & fittings
• External and internal stores to be kept locked
• Entrance/Exit of car-park
• Icy surfaces on a cold
• P.E. equipment
• Inneallra, trealamh cistine, Fearas leictreach
To minimise these dangers the following safety/protective measures must be adhered to (see duties of employee).

Fire
It is the policy of the Board of Management of Gaelscoil na gCeithre Maolthat:
• The Board of Management will ensure that an adequate supply of fire extinguishers, suitable for the type of fires likely to occur in each area, is available, identified and regularly serviced by authorised and qualified persons. (Firex Fire Protection, 096 71980)
• Each fire extinguisher shall have instructions for its use.
• The principal will ensure that fire drills shall take place at least once a term.
•  Fire alarms shall be clearly marked. (Responsibility of Board of Management Safety Officer)
• Signs shall be clearly visible to ensure that visitors are aware of exit doors and routes. (Staff safety officer)
• All doors, corridors, and entries shall be kept clear of obstruction and shall be able to be opened at all times from within the building. Each teacher must ensure that the exit from her/his classroom is kept clear.
• Assembly area is designated outside of the building, and the location specified (lines in  the yard)
• Exit signs shall be clearly marked.
• All electrical equipment shall be left unplugged when unattended for lengthy periods and when the building is empty. (Teachers are responsible for their own classroom, the secretary/Principal, as appropriate, are responsible for their own offices.
• Principal shall be responsible for evacuation procedures.
The principal is responsible for Fire Safety. She organises a Fire Drill at least once per term, ensures that extinguishers are in working order & records the events of Fire Drills
Fire Drill Organisation
Assembly Points: In the yard
Fire Drill Warning: When fire bell sounds there should be Silence in the classroom, or wherever you are.
Evacuation: The class teacher is in sole charge of his/her own class. Each class exits in single file in silence. Teacher leaves last, making sure all doors are closed.
SEN Team: They must ensure that any child with them is brought out to the appropriate class outside, and to help classes move out smoothly. They must ensure that any doors they pass on the way out are closed
SNAs: They stay with the class they are working in, and they close any doors they pass that are left open on their way out.
Assembly: When pupils arrive at assembly, they should line up; class by class in straight lines at the correct point. The teacher will then check all are there and report the findings to the Principal. If a child is missing his class teacher will leave his/her class in the care of another teacher while he/she searches for the missing child.

Electrical Appliances

It is the policy of the Board of Management that kitchen equipment and electrical appliances are to be used only by competent and authorised persons.
Before using any appliance, the user should ensure that:
• All safety guards, which are a normal part of the appliance, are in working order
• It is used in a proper and safe manner.

Chemicals

It is the policy of the Board of Management that all chemicals i.e.  Photocopier toner, detergents etc. be stored in clearly identifiable containers bearing instructions and precautions for their use and shall be kept in a safe area, and protection provided to be used when handling them (Secretary /Principal/cleaner).

Welfare
To ensure the continued welfare of the staff and children, toilet and cloakroom areas are provided. A Staffroom separate from the work area is provided, where tea and lunch breaks may be taken.
Staff must co-operate in maintaining a high standard of hygiene in this area. Adequate facilities for waste disposal must be available. An adequate supply of hot and cold water, towels and soap and sanitary disposal facilities must be available.

Members of staff and students are reminded
A person who is under medical supervision or on prescribed medication and who has been certified fit for work, should notify the school of any known side effect or temporary physical disabilities which could hinder their work performance and which may be a danger to either themselves or their fellow workers. The school will arrange or assign appropriate tasks for the person to carry out in the Interim.
It is the policy of the Board of Management of Gaelscoil na gCeithre Maol that the school shall be a non-smoking area to avoid hazard to staff and pupils of passive smoking.
Infectious Diseases: It is the policy of the Board of Management of Gaelscoil na gCeithre Maol that all infectious diseases shall be notified and steps taken to ensure the safety of staff and students against all such diseases. The Board of Management will endeavour to minimise the risk by adherence to sound principals of cleanliness, hygiene and disinfection and have provided disposable gloves for use in all First Aid applications, cleaning tasks, etc. Toilets and washrooms shall be provided at all times with an adequate supply of water, soap, towels and a facility for the safe disposal of waste.

First Aid
Notices are posted in office detailing:
• location of first aid boxes
• Telephone numbers of local Doctor, Gardaí,
• An Accident Report Book is to be maintained in the Staff room for the recording of all accidents and incidents.

The Safety Officer will see that there will be maintained in the school a properly equipped First Aid Box available to staff at all times containing:
• Small roller bandages
• Large roller bandages
• Scissors
• Gauze swabs
• Triangular bandages
• Hypoallergenic tape
• Waterproof plasters
• Sterile Wipes
• Surgical Gloves
• Instant ice-packs
• Cloths to put around ice-packs
• Sun Cream
Staff will clean a graze with water and apply a sticking plaster. If a child falls and hits their head, a phone call will be placed to their parent and an incident form will be filled out. No creams, disinfectant, lotions or medications will be given or applied to an injury. If this is necessary a phone call will be made to the parent to come and attend to the child. Disposable gloves must be used at all times when administering First Aid.

Access To School
Anyone entering the school premises shall be required to identify themselves to the Principal/secretary.
Collecting Children
All parent/guardians/carers in the interest of safety must obey all signs upon entering the school grounds.
Cars are advised to drive slowly outside the school when collecting children.
Those parking outside the school grounds are advised to accompany children to and from the school premises
Children who become ill during the day must inform the class teacher by parent/guardian, when being collected.
Children will never be allowed to walk or cycle home on their own, during school hours. They must always be collected by parent/guardian or named

Classroom and Internal Rules
1) Follow instructions given by Teachers and/or Principal, at all times.
2) Sit properly on chairs, all four legs on the floor.
3) School bags under tables, neatly stored
4) Walk ways in classrooms must be kept clear.
5) Hang all coats, jackets, on hooks provided.
6) No rulers, scissors, mathematical instruments etc to be used (or to be in pupils’ possession) during break and/or lunch time, when pupils remain indoors.
7) Use all classroom and P.E. equipment, according to teacher’s instructions.
8) Never bang a door closed – be mindful of others.
9) When moving around the school, always walk, never run.
10) Walk on the left hand side of the corridors & on the stairs (Watch where you are going – don’t look behind you while walking).  
11) At all times, think of your own safety and the safety of others – especially younger, smaller pupils.

Yard Rules
1)  Play safely – no rough play or “pretend fighting”.
2) Stay in designated area of the yard.
3) Don’t enter the school without permission
4) Report any problems/incidents to the teachers on yard duty.
5) No swinging off yard furniture i.e. bench, chair, basketball hoop.

The Board of Management reviewed the policy in March 2016. It was adopted in April 2016 & will be reviewed in 2017 or sooner if necessary

 
 
Back to content | Back to main menu